Budsjett forslag 2010 Nannestad Høyre og Frp.

 

 

Vedlegg 2 : Verbalforslag

Opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet mener at det er et stort innsparingspotensialet når det gjelder innkjøp av varer og tjenester.

At dette ikke er nevnt i Rådmannens forslag til budsjett, ser vi på som mangelfullt og svært uheldig. Vi mener også at det fortsatt er store potensialer for forbedringer av driften av vår kommune.

Behovet for å få hjelp av ekspertise utenfra, er helt klart tilstede.

Høyre og Frp er av den oppfatning at en flatere organisasjonsstruktur vil bidra til en mer effektiv og målrettet organisasjon, og foreslår en forenklet modell, for eksempel to-nivå forvaltningsmodell for NK.

 

 

Nr

Tekst

1

PRESTÅSEN SKOLE

Utbyggings vedtaket i kommunestyret for Preståsen skole på 1235 m2, effektueres straks.

 

2

MAURA SKOLE

Det bevilges midler for et tilbygg av permanent utvidelse av Maura skole for å kunne ivareta et fremtidig elevtall på opp mot 450 elever. Det bevilges 31mill.

 

3

Lærertetthet

Området oppvekst og kultur

Vi skal i Nannestad skolen har lærertetthet på linje med akershus gjennomsnitt

 

 

4

Bevilgninger til lag og foreninger

Området oppvekst og kultur

Det bevilges samme beløp som i 2007 til lag og foreninger

 

5

INNFØRING AV KVALITETSGARANTIER

Kommunestyret ber Rådmannen etablere serviceerklæringer og brukergarantier i Nannestad Kommune

serviceerklæringer og brukergarantier for brukerne – slik at både innbyggere og politikere til enhver tid vet hvilke tjenester til hvilken kvalitet man har blitt enige om å prioritere leveranse av.

 

6

INNKJØP AV VARER OG TJENESTER

Kommunestyret ber rådmannen l foreta en gjennomgang av alle løpende avtaler for NK med status og evt. aktiviteter for innsparingsmuligheter.

 

7

ENGASJERE RÅDGIVERE

En  helhetlig økonomiske analyse og kvalitetsanalyse foretas. 

Kommunestyret påpeker at det skal brukes spesialrådgivere med lang erfaring innenfor organisasjons- og tjenesteutvikling (f.eks. RO) i norske kommuner. 

  

8

KONKURRANSEUTSETTING AV TJENESTER

Det skal vurderes outsourcing av tjenester –

(tjenesteutsetting til privat drift med kommunal styring etter kontrakt)

 

9

VAKTMESTERTJENESTENE

Vaktmestertjenesten i kommunen konkurranseutsettes. Dette vil bedre fleksibiliteten og gi større forutsigbarhet for brukerne.

 

10

ANSETTELSESSTOPP

Det innføres generell ansettelsesstopp i Nannestad kommune med umiddelbar virkning. Stillinger som ønskes besatt skal gjennom kommunestyret for godkjenning

 

11

ORGANISASJONSENDRING

Kommunestyret ber rådmannen vurdere en flatere organisasjonsstruktur som har som mål å bidra til en mer effektiv og målrettet organisasjon. Rådmannen bes  legge frem sak om dette.

12

PENSJONSLEVERANDØR

Den økonomisk gevinsten ved skifte av pensjonsleverandør vurderes.

 

13

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Økonomiske effekter ved interkommunalt samarbeid med nabokommunene

synes undervurdert.

En ber om at rådmannen beskriver hvordan et slike samarbeid gir

gevinstrealisering for Nannestad kommune, og hvilke områder som evt. er

vurdert egnet til samarbeid, men hvor dette ikke er gjennomført. Vi vil nevne

noen eksempler hvor et samarbeid så absolutt burde vurderes i forhold til :

 

¨       Administrasjon og støttefunksjoner

¨       Helsetjenester

¨       Kultur

¨       Tilrettelegg, støtte, bistand for næringsutv.

¨       Sosialtjenester

 

14

STATUS FOR DELTAGELSE I INTERKOM.SELSKAP

Det skal også foretas en gjennomgang/evaluering av vår deltakelse i interkommunale selskaper

 

15

SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER

Vedtak i kommunestyre sak ang. utredning av salg av kommunale eiendommer effektueres straks

 

16

SYKEFRAVÆR

Skal reduseres til 7%, alle avdelinger med over 10% skal følges opp. Det utarbeides en overordnet strategi for å nå dette målet. Økonomiske konsekvenser av sykefraværet synliggjøres.

 

17

Varmestue Nordåsen

NK signaliserer ovenfor Bjerke idrettslag at det i budsjettet 2011 vil bli bevilget 4 millioner kroner som skal øremerkes til delfinansiering av nytt klubbhus/varmestue på Nordåsen. Nødvendig søknad fra Bjerke idrettslag, som må være forankret i Nannestad idrettråd, sendes kommunen før økonomiplan behandling 1. halvår 2010.

 

18

Løypekjøring

Det bevilges 1 mill til løypemaskin på investeringsbudsjettet for 2012